secysec-hp@nic.in 01772620152
Name From To
1 Sh. B.C. Negi 25.04.1994 24.04.1999
2 Sh. K.C. Sharma Sh. K.C. Sharma 03.06.1999 02.06.2004
3 Smt. R. Bhattacharya 04.09.2004 03.09.2009
4 Sh. Dev Swaroop Sh. Dev Swaroop 04.09.2009 03.09.2014
5 Sh. T.G. Negi Sh. Thubdan G. Negi 04.09.2014 31.05.2016
6 P. Mitra Sh. P. Mitra 01.06.2016 31.05.2021